Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU TRANSFORMATION EXPERTS

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkie terminy użyte w niniejszym regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:
Regulamin – niniejszy regulamin dotyczy serwisu Transformation Experts umieszczonego w domenie www.transformation-experts.pl.
Usługodawca – Monday Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 9, 00-033 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472005, NIP 9512193202.
Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin za pośrednictwem Serwisu.
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Serwis – serwis internetowy Transformation Experts administrowany przez Usługodawcę, umieszczony w domenie www.transformation-experts.pl
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. z późn.zm.).
2. Serwis administrowany jest przez Usługodawcę.
3. Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
4. W ramach Serwisu Usługodawca może zapewnić Usługobiorcom możliwość dostępu do modułów tematycznych administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez nie i obowiązujących w ramach danego modułu tematycznego.
5. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§ 2 STATUS USŁUGOBIORCY

1. Status Usługobiorcy uzyskuje każda korzystająca z Serwisu osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne. Korzystając z Serwisu Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu Usługobiorca powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
2. Korzystanie z Serwisu przez Usługobiorców możliwe jest na dwóch poziomach dostępu do Serwisu:
a) Usługobiorcy niezarejestrowanego (gdzie dostępne będą ograniczone funkcjonalności Usług w ramach Serwisu);
b) Usługobiorcy zarejestrowanego (gdzie dostępne będą wszystkie funkcjonalności Usług w ramach Serwisu).
3. Poziomy statusu Usługobiorcy określają zakres uprawnień w dostępie do funkcjonalności i Usług dostępnych w ramach Serwisu.

§ 3 REJESTRACJA KONTA W SERWISIE

1. W celu dokonania rejestracji konta w Serwisie wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Usługobiorcę wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego (dalej “Formularz”). Formularz dostępny jest po kliknięciu opcji „Zarejestruj się” w zakładce „Zostań Klubowiczem” lub innym miejscu w ramach Serwisu. Formularz wymaga:
a) udostępnienia przez zainteresowanego Usługobiorcę danych osobowych, o których podanie zostanie poproszony w ramach Formularza.
b) ustalenia hasła dostępu, przy czym hasło to musi się składać się z co najmniej 8 znaków, w tym jednej wielkiej litery, jednej cyfry i jednego znaku specjalnego. Usługobiorca jest osobą wyłącznie odpowiedzialną za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do swojego Profilu. Usługobiorca jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy i nieudostępniania go osobom trzecim.
2. Usługobiorca rejestrujący się w Serwisie będzie miał dodatkowo możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę, w tym na kierowanie działań marketingu bezpośredniego względem Usługobiorcy.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest fakultatywna i nie stanowi warunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie i dostępu do Usług przeznaczonych dla zarejestrowanych Usługobiorców.
4. Po wypełnieniu Formularza dostępnego po kliknięciu “Zarejestruj się” w zakładce „Zostań Klubowiczem” lub innym miejscu w Serwisie, a następnie i kliknięciu opcji „Zarejestruj” Usługobiorca otrzyma na podany przez siebie w Formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o klikniecie w link, co spowoduje aktywację unikalnego konta Usługobiorcy w Serwisie.
5. Usługobiorca, który dokonuje rejestracji w Serwisie, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich udostępnionych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zabronione i stanowi naruszenie Regulaminu. Usługobiorca podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy oraz osób trzecich, których dane udostępnia w Serwisie.

§ 4 SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ USŁUGOBIORCÓW Z SERWISU

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Usługobiorca jest w szczególności zobowiązany do:
a) powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Usługobiorców;
b) powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Usługobiorców, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Usługobiorcach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
c) niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
d) aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu;
e) powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię orz inne dobra osobisty Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących, a także innych Usługobiorców korzystających z Serwisu;
f) niepodszywania się pod inne osoby;
g) powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu, Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

§ 5 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania wyrejestrowania się z Serwisu. Żądanie takie powinno zostać skierowane przez zainteresowanego Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego przez niego podczas rejestracji Konta na adres email znajdujący się w zakładce “Kontakt” dowolnego Serwisu lub listownie przesyłką poleconą na adres siedziby Usługodawcy lub samodzielnie poprzez polecenie „Usuń konto” w zakładce „Moje konto”. Usługodawca zobowiązany jest to usunięcia Profilu danego Usługobiorcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia doręczenia stosownego wniosku.
2. W przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę wniosku o usunięcie którejkolwiek z wymaganych danych osobowych podawanych w Formularzu lub cofnięcia przez lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu dalsze świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę uznaje się za niemożliwe i skutkujące usunięciem Konta danego Usługobiorcy.
3. Usunięcie konta może nastąpić także wskutek naruszenia przez Usługobiorcę któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności podanie nieprawdziwych danych, naruszenie przez niego praw innych Usługobiorców, Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
4. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie usunięcia Konta jest komunikowana danemu Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości wysłanej Usługobiorcy na adres email podany podczas rejestracji konta.

§ 6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie materiały umieszczone w Serwisie, w tym w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, rankingi, zestawienia, statystyki i raporty stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy, Usługobiorców lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, pozostałych ustaw znajdujących zastosowanie dla praw własności intelektualnej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Polska.
2. Zabrania się korzystania przez Usługobiorców z materiałów, o których mowa w pkt. 1 powyżej niniejszego rozdziału w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek. W szczególności zabronione jest, w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek, zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części, umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów, zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy, rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

§ 7 ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o Świadczenie usługi drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj.:
a) z momentem wejścia na stronę URL Serwisu w przypadku Usług, do korzystania z których nie jest wymagana rejestracja,
b) po zarejestrowaniu lub logowaniu w przypadku Usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja.
2. Umowa o Świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się w momencie:
a) opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, w przypadku Usług, do korzystania z których nie jest wymagana rejestracja
b) wyrejestrowania się lub wylogowania się z Serwisu przez Usługobiorcę,
c) usunięcia konta Usługobiorcy przez Usługodawcę;
d) zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu przez Usługodawcę.

§ 8 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany parametrów kont Usługobiorców;
b) zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług;
c) okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Usługobiorców, związanego w szczególności z jego modyfikacją lub modernizacją;
d) usunięcia całości lub części zawartości Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Usługobiorców na stronie Serwisu;
e) zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu.
3. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) formę oraz treść, w szczególności poprawność treści oraz materiałów i wypowiedzi umieszczonych w Serwisie przez Usługobiorców;
b) umieszczone w Serwisie treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy, w szczególności dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich;
c) jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania przez Usługobiorcę lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu;
d) utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Usługobiorców na łamach Serwisu bądź za jego pośrednictwem przekazywanych innym Usługobiorcom, w szczególności spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych;
e) prawidłowość danych udostępnionych przez Usługobiorcę innym Usługobiorcom, jak również sposób ich wykorzystania przez innych Usługobiorców;
f) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Usługobiorcę Regulaminu w czasie korzystania z Serwisu;
g) jakiekolwiek szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie mógł zapobiec;
h) jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Usługobiorców praw osób trzecich w związku z korzystaniem z. Serwisu.
2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Usługodawcy, wszelka jego odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona – w granicach w jakich jest to dopuszczalne – do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Usługodawcy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do zwrotu Usługodawcy wartości wszelkich szkód poniesionych przez niego w następstwie naruszenia Regulaminu, w szczególności naruszania przez zamieszczone przez danego Usługobiorcy na łamach Serwisu treści oraz materiały praw lub prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich lub samego Usługodawcy.
4. Wszystkie treści oraz materiały umieszczane w Serwisie są rejestrowane przez Usługodawcę, podobnie jak adresy IP, z jakich ich umieszczenie nastąpiło. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym wszystkich powyższych treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub ścigania przestępstw.
5. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy związana z działaniami lub zaniechaniami określonymi w ust. 4 powyżej jest wyłączona.

§ 10 REKLAMACJE

1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się w zakładce danego Serwisu “Kontakt” w formie pisemnej lub elektronicznej i zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz uzasadnienie, a także oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Powyższe elementy stanowią warunek rozpoznania reklamacji przez Usługodawcę.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji.
5. Pomoc dotyczącą funkcjonowania Serwisu można uzyskać pisząc na adres e-mail kontakt@transformation-experts.pl lub poprzez zakładkę „Kontakt” w ramach Serwisu.

§ 11 USŁUGI W RAMACH SERWISU

Usługa udostępniania zawartości Serwisu i zamieszczania komentarzy
1. Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Usługobiorcy świadczy usługę wyświetlenia Serwisu. W szczególności udostępniane będą teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, informacje o wydarzeniach i szkoleniach o tematyce związanej z tematyką Serwisu.
2. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom umieszczanie komentarzy poprzez opcję „Dodaj komentarz” pod wybranymi treściami zawartymi w Serwisie.
3. Komentarze nie mogą zawierać treści, które:
a) są niezgodne z regułami zwyczajami Internetu (netykietą),
b) są pisane w całości WIELKIMI LITERAMI,
c) mają na celu wywoływanie kłótni lub pobudzanie animozji (trolling),
d) naruszają dobra osobiste użytkowników Forum lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie,
e) zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich,
f) są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową,
g) zakłócają w inny sposób funkcjonowanie Forum,
h) w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawne.
4. Usługodawca ma prawo usunięcia komentarzy naruszających postanowienia ust. 3, a także innych uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji na Forum. Usługodawca może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów naruszających niniejsze postanowienia.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych Usługobiorców Serwisu oraz polityka wykorzystania plików cookies zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej w stosownej zakładce w Serwisie.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianach Regulaminu Usługodawca będzie informował w widoczny sposób w Serwisie. Zmiany Regulaminu obowiązują wraz z publikacją ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu zmiany Regulaminu przez Usługodawcę jest równoznaczne z jego akceptacją przez Usługobiorcę. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będzie komunikowana Usługobiorcom drogą elektroniczną.
2. W przypadku nieważności którekolwiek z postanowień Regulaminu Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian Regulaminu, by zastąpić postanowienia nieważne ważnymi. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.
3. Usługodawcy przysługuje prawo przenoszenia całości lub części praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz wynikających z administrowania Serwisem na podmioty trzecie.
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 28.01.2020r.